Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

1.  Ông Trần Văn Dũng 

Chức vụ: Giám đốc

ĐT cơ quan: 0273 3888 889

ĐT nhà riêng: 0273 3887.799;

Di động: 0919.785.785.

Email: Tvdung@tiengiang.gov.vn 

a) Chỉ đạo, lãnh đạo tất cả các hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông; trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở; là chủ tài khoản của cơ quan; người phát ngôn và thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Theo dõi và hỗ trợ hoạt động các doanh nghiệp thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện tiêu chí số về nông thôn mới thuộc ngành thông tin và truyền thông.

c) Chủ tịch Hội đồng thẩm định các dự án CNTT và thực hiện nhiệm vụ thành viên của các hội đồng, Ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý nhà nước chuyên ngành các lĩnh vực

Quy hoạch, kế hoạch ngành thông tin và truyền thông; hợp tác lĩnh vực thông tin và truyền thông; kế hoạch đầu tư phát triển ngành.

Quản lý kinh tế ngành, kinh tế số, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; quản lý phát triển kinh tế ngành, định mức kinh tế kỹ thuật ngành, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp ngành thông tin và truyền thông (công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình, báo chí,..).

Bưu chính, viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện; kỹ thuật phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quản lý trò chơi trực tuyến;

đ) Trực tiếp chỉ đạo điều hành các mặt công tác tại Sở:

Công tác xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật.

Tài chính, kế toán, đầu tư, tổng hợp.

Bí mật nhà nước, tổ chức cán bộ, bộ máy, thi đua khen thưởng, pháp chế và các nội dung thuộc lĩnh vực kế hoạch tài chính, nội vụ; dịch vụ công lĩnh vực thông tin và truyền thông.

e) Chỉ đạo trực tiếp phòng, đơn vị thuộc Sở: Trực tiếp quản lý, theo dõi chung công việc của các phòng, đơn vị và chỉ đạo trực tiếp Văn phòng Sở.

g) Theo dõi, chỉ đạo đơn vị quản lý nhà nước cấp huyện: Trực tiếp theo dõi hoạt động Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo, huyện Châu Thành.

2. Ông Nguyễn Chí Định  

Chức vụ: Phó Giám đốc thường trực

Cơ quan: 0273 3888 806

Di động: 0903 686 615

Email: Nguyenchidinh@tiengiang.gov.vn

a) Giúp Giám đốc theo dõi hoạt động Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Ấp Bắc; Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện; các cơ sở in và phát hành trên địa bàn tỉnh; là chủ tài khoản thứ hai tại Kho bạc Nhà nước khi được Giám đốc Sở ủy quyền.

b) Thực hiện nhiệm vụ thành viên của các hội đồng, Ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc theo sự phân công của Giám đốc.

c) Trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý nhà nước chuyên ngành các lĩnh vực

Báo chí truyền thông, xuất bản; thông tin tuyên truyền; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn, thông tin cơ sở, phát thanh và truyền hình; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm.

Theo dõi, quản lý công tác Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang.

d) Trực tiếp chỉ đạo điều hành các mặt công tác tại Sở

Hệ thống quản lý chất lượng của sở (ISO); Quy chế dân chủ, Dân vận; cơ quan văn hóa; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thanh tra, kiểm tra; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm.

Trực tiếp phụ trách Trang tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông.

đ) Chỉ đạo trực tiếp phòng, đơn vị thuộc Sở: Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản và Thanh tra Sở.

e) Theo dõi, chỉ đạo đơn vị quản lý nhà nước cấp huyện: Trực tiếp theo dõi hoạt động Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cái Bè, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy, Tân Phước.

g) Thực hiện các công việc khác khi được Giám đốc Sở phân công.

3. Ông Nguyễn Văn Đậm

Chức vụ: Phó Giám đốc

Cơ quan: 0273 3888806

Di động: 0916 456 917

Email: nguyenvandam@tiengiang.gov.vn

a) Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo hoạt động phát triển công nghệ thông tin; Chỉ số hiện đại hóa nền hành chính tỉnh Tiền Giang; Chỉ số chuyển đổi số; Chỉ số sẵn sàng cho phát triển công nghệ thông tin và các chỉ số thành phần lĩnh vực thông tin và truyền thông (trong PAPI, PCI,….) trên địa bàn tỉnh.

b) Thực hiện nhiệm vụ thành viên của các hội đồng, Ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc theo sự phân công của Giám đốc.

d) Trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý nhà nước chuyên ngành các lĩnh vực:

Ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh;

Xây dựng chính quyền số;

An toàn an ninh thông tin;

Theo dõi, quản lý công tác Hội Tin học tỉnh Tiền Giang.

đ) Trực tiếp chỉ đạo điều hành các mặt công tác tại Sở: Chỉ đạo công tác tham mưu quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, chỉ đạo công tác thẩm định các dự án công nghệ thông tin, cho ý kiến về kỹ thuật đối với các chương trình, dự án, kế hoạch của tỉnh và các sở ngành về công nghệ thông tin khi có đề nghị.

e) Chỉ đạo trực tiếp phòng, đơn vị thuộc Sở: Phòng Công nghệ Thông tin và Bưu chính, Viễn thông (trừ lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông) và Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông thuộc Sở.

g) Theo dõi, chỉ đạo đơn vị quản lý nhà nước cấp huyện: Trực tiếp theo dõi hoạt động Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông, Thị xã Gò Công, Tân Phú Đông.

h) Thực hiện các công việc khác khi được Giám đốc Sở phân công.

4.  Văn phòng Sở 

Chánh Văn phòng

Ông Hồ Nguyễn Công Trình

ĐT: 02733.888.886

Email: honguyencongtrinh@tiengiang.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng

Ông Nguyễn Phi Hùng

ĐT: 02733.888.880

Email: nguyenphihung@tiengiang.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

ĐT: 02733.888.880

Email: nguyenthithanhtam@tiengiang.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu và giúp Giám đốc Sở tổng hợp, điều phối hoạt động theo kế hoạch công tác của Sở và thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, quản trị, pháp chế.  

- Giúp Giám đốc theo dõi thực hiện: quy chế dân chủ; cải cách hành chính; xây dựng, quản lý hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; tổ chức, theo dõi thực hiện quy chế làm việc, phong trào thi đua cơ quan.

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác; quản lý kinh phí đầu tư các dự án thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

-  Địa chỉ: 383 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

-  Điện thoại: 0273 3888880;   0273 3580020;   0273 3888886; Fax: 0273 3888881;

5.  Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra

Ông Dương Tam Kha

ĐT: 02733 888 883

Email: duongtamkha@tiengiang.gov.vn

Thanh tra sở là cơ quan của Sở, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Địa chỉ: 383 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

- ĐT: 02733 888 883

6.  Phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính viễn thông

Trưởng phòng

Ông Võ Văn Sang

ĐT: 02733 888 885

Email: vovansang@tiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng

Ông Đinh Thanh Trung

ĐT: 02733 888 884

Email:dinhthanhtrung@tiengiang.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, điện tử, phát triển cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện; kỹ thuật phát thanh, truyền hình; tổ chức công tác thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, các thông tin khẩn cấp trên địa bàn tỉnh theo qui định.

-  Địa chỉ: 383 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

- Điện thoại: 0273 3888885; 0273 3888884.

7. Phòng Thông tin Báo chí - Xuất bản

Trưởng phòng

Ông Phạm Bửu Ngọc

ĐT: 02733 888 848

Email:phambuungoc@tiengiang.gov.vn

-  Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản; nội dung phát thanh truyền hình; nội dung thông tin trên báo điện tử và các loại hình thông tin trên internet (gọi tắt là thông tin điện tử); quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh.

-  Địa chỉ: 383 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

- Điện thoại: 0273 3888848.

4. Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông

Giám đốc

Ông Nguyễn Minh Sang

ĐT: 02733 979003

Email: nguyenminhsang@tiengiang.gov.vn

Phó Giám Đốc

Ông Trần Văn Triều

ĐT: 02733 979246

Email: tranvantrieu@tiengiang.gov.vn

Trung tâm CNTT-TT là tổ chức trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các chức năng, nhiệm vụ:
  • Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông có chức năng tổ chức  thực hiện các ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông trên địa bàn tỉnh.
  •  Nghiên cứu, tiếp nhận, phát triển, thử nghiệm và chuyển giao các phần mềm ứng dụng cho các cơ quan, tổ chức.Cung cấp các ứng dụng, giải pháp Công nghệ thông tin và truyền thông.
  • Sản xuất phần mềm tin học, thiết kế WebSite.Tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo theo nhu cầu của các cá nhân, tổ chức.
  • Tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, tư vấn thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông.Thiết lập các kênh hỗ trợ cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông.
  • Tổ chức quản lý, thực hiện về mặt kỹ thuật công nghệ cho hệ thống mạng chuyên dụng của tỉnh trong quá trình triển khai phát triển ứng dụng CNTT-Truyền thông trên địa bàn tỉnh khi được cơ quan có thẩm quyền giao.
  • Tổ chức các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trên lĩnh vực ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông...
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có thẩm quyền giao.

Trung tâm CNTT-TT có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 184/QĐ-STTTT ngày 12/12/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang

Địa chỉ: 377A Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: 073.3979009 - Fax: 073.3979001

Email: ttcntt-tt@tiengiang.gov.vn

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 76
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 328240