Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Lịch sử phát triển Lịch sử phát triển

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

* Tên đơn vị:        Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang.

* Địa chỉ:  383 xã Đạo Thanh, Tp.Mỹ Tho, Tiền Giang.

* Số điện thoại: 0273.3888880, fax: 0273.3888881, website: stttt.tiengiang.gov.vn.

- Quá trình thành lập:

Sở Thông tin và Truyền thông được thành lập trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông và tiếp nhận chức năng, tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hóa - Thông tin chuyển sang; chính thức hoạt động từ ngày 07/5/2008, theo Quyết định số 872/QĐ-UBND, ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh.

Sở thực hiện kiện toàn lại theo Quyết định số 3367/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang. Đến ngày 11/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3987/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 3367/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang; theo đó cơ cấu tổ chức của Sở từ 06 phòng chuyên môn và 01 đơn vị sự nghiệp còn 04 phòng chuyên môn và 01 đơn vị sự nghiệp, cụ thể như sau:

+ Ban Giám đốc Sở: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc;

+ 04 phòng chức năng: Văn phòng sở; Thanh tra sở; Phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính, Viễn thông; Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản.

+ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc, thành lập theo Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 16/11/2010.

- Cơ cấu biên chế công chức, viên chức:

+ Công chức thuộc sở: 28/29 công chức và 02 hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

+ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: Có 14/14 nhân sự, gồm 01 công chức là Giám đốc và 13 viên chức.

- Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức:

+ Theo ngạch công chức: Chuyên viên chính và tương đương 07 người (24%), chuyên viên 22 người (76%)

+ Theo trình độ: Cao học: 11 người (26,2%); Đại học, cao đẳng: 31 người (73,8%).

- Các tổ chức Đảng, đoàn thể: Đảng bộ cơ sở có 32 đảng viên (trong đó có 10 nữ,  04 đảng viên dự bị); Chi đoàn có 11 đoàn viên; Công đoàn có 42 công đoàn viên.

+ Cơ sở vật chất: Trụ sở cơ quan phải thuê; nằm trong khu chung cư không đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của công chức viên chức còn khó khăn.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Sở:

a) Vị trí, chức năng:

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về: Báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

b) Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm, chương trình, đề án, dự án về thông tin và truyền thông; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, phân cấp quản lý, xã hội hoá về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;

- Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông;

- Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các tổ chức thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi phối hợp và thống nhất với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch về thông tin và truyền thông đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 76
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 328240