Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Phòng ban chuyên môn Phòng ban chuyên môn

Các phòng, ban trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu và giúp Giám đốc Sở tổng hợp, điều phối hoạt động theo kế hoạch công tác của Sở và thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, quản trị, pháp chế.; 
Giúp Giám đốc theo dõi thực hiện: quy chế dân chủ; cải cách hành chính; xây dựng, quản lý hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; tổ chức, theo dõi thực hiện quy chế làm việc, phong trào thi đua cơ quan. 

1.  Văn phòng Sở 

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu và giúp Giám đốc Sở tổng hợp, điều phối hoạt động theo kế hoạch công tác của Sở và thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, quản trị, pháp chế.  

- Giúp Giám đốc theo dõi thực hiện: quy chế dân chủ; cải cách hành chính; xây dựng, quản lý hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; tổ chức, theo dõi thực hiện quy chế làm việc, phong trào thi đua cơ quan.

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác; quản lý kinh phí đầu tư các dự án thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

-  Địa chỉ: 383 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, Tp.Mỹ Tho Tiền Giang

-  Điện thoại: 0273 3888880;   0273 3580020;   0273 3888886; Fax: 0273 3888881;

2.  Thanh tra Sở

- Thanh tra sở là cơ quan của Sở, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Địa chỉ: 383 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, Tp.Mỹ Tho Tiền Giang;

- Điện thoại: 0273 3888883.

3.  Phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính viễn thông

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, điện tử, phát triển cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện; kỹ thuật phát thanh, truyền hình; tổ chức công tác thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, các thông tin khẩn cấp trên địa bàn tỉnh theo qui định.

- Địa chỉ; 383 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, Tp.Mỹ Tho Tiền Giang

- Điện thoại: 0273 3888885.

4. Phòng Thông tin Báo chí - Xuất bản

-  Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản; nội dung phát thanh truyền hình; nội dung thông tin trên báo điện tử và các loại hình thông tin trên internet (gọi tắt là thông tin điện tử); quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Địa chỉ: 383 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, Tp.Mỹ Tho Tiền Giang;

- Điện thoại: 0273 3888848.

5. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông:

- Chức năng, nhiệm vụ:

  • Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông có chức năng tổ chức  thực hiện các ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông trên địa bàn tỉnh.
  •  Nghiên cứu, tiếp nhận, phát triển, thử nghiệm và chuyển giao các phần mềm ứng dụng cho các cơ quan, tổ chức.Cung cấp các ứng dụng, giải pháp Công nghệ thông tin và truyền thông.
  • Sản xuất phần mềm tin học, thiết kế WebSite.Tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo theo nhu cầu của các cá nhân, tổ chức.
  • Tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, tư vấn thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông.Thiết lập các kênh hỗ trợ cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông.
  • Tổ chức quản lý, thực hiện về mặt kỹ thuật công nghệ cho hệ thống mạng chuyên dụng của tỉnh trong quá trình triển khai phát triển ứng dụng CNTT-Truyền thông trên địa bàn tỉnh khi được cơ quan có thẩm quyền giao.
  • Tổ chức các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trên lĩnh vực ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông...
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có thẩm quyền giao.

- Địa chỉ: 377A đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, Tp.Mỹ Tho, Tiền Giang;

- Điện thoại: 0273 3979009.

 

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 76
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 328240