Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Góp ý Dự thảo văn bản Góp ý Dự thảo văn bản

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang; Dự thảo Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Văn hóa và Thông tin

Trích yếu:Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang; Dự thảo Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Văn hóa và Thông tin
Tóm tắt:
Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày bắt đầu: 30-09-2022 Ngày hết hạn: 30-10-2022