Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Góp ý Dự thảo văn bản Góp ý Dự thảo văn bản

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang; Dự thảo Hướng dẫn Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Văn hóa và Thông tin

Ngày bắt đầu 30-09-2022 Ngày hết hạn 30-10-2022

0
Tải về
(14-lượt)

Tải về
(15-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ngày bắt đầu 22-06-2022 Ngày hết hạn 22-07-2022

0
Tải về
(11-lượt)

Tải về
(11-lượt)

Xem các góp ý
góp ý Dự thảo Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Tiền Giang, phiên bản 1.0

Ngày bắt đầu 02-11-2021 Ngày hết hạn 10-11-2021

0
Tải về
(12-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý Dự thảo Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng mạng thông tin vô tuyến điện phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 02-11-2021 Ngày hết hạn 02-12-2021

0
Tải về
(13-lượt)

Xem các góp ý
góp ý Dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tiền Giang 2.0

Ngày bắt đầu 02-11-2021 Ngày hết hạn 10-11-2021

0
Tải về
(14-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Ngày bắt đầu 20-07-2021 Ngày hết hạn 30-07-2021

0
Tải về
(32-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo nghị định Sửa đổi, bổ sung một Điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính

Ngày bắt đầu 20-07-2021 Ngày hết hạn 30-07-2021

0
Tải về
(16-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Ban hành đơn giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước sản xuất chương trình phát thanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 08-05-2021 Ngày hết hạn 06-06-2021

0
Tải về
(14-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sản xuất chương trình truyền hình tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 06-05-2021 Ngày hết hạn 04-06-2021

0
Tải về
(10-lượt)

Tải về
(8-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 08-04-2021 Ngày hết hạn 08-05-2021

0
Tải về
(13-lượt)

Tải về
(13-lượt)

Xem các góp ý