Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Góp ý Dự thảo văn bản Góp ý Dự thảo văn bản

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 06-04-2020 Ngày hết hạn 16-04-2020

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Góp ý Dự thảo Quy chế hoạt động của cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh

Ngày bắt đầu 21-02-2019 Ngày hết hạn 08-03-2019

0
Xem các góp ý
Góp ý Dự thảo Bảng điểm Chuyên đề thi đua CNTT năm 2019

Ngày bắt đầu 14-02-2019 Ngày hết hạn 21-02-2019

0
Xem các góp ý
Dự thảo Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 17-01-2019 Ngày hết hạn 17-02-2020

0
Xem các góp ý
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định giá cước dịch vụ bưu chính KT1 áp dụng đối với các dịch vụ ở địa phương và Thông tư quy định giá cước và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ HCC

Ngày bắt đầu 16-08-2018 Ngày hết hạn 16-08-2018

0
Tải về
(7-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Góp ý Dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 16-08-2018 Ngày hết hạn 16-08-2018

0
Tải về
(8-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý Dự thảo Quy chế, quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 16-08-2018 Ngày hết hạn 16-08-2018

0
Tải về
(7-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý Dự thảo Quy chế về quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 16-08-2018 Ngày hết hạn 16-08-2018

0
Tải về
(8-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên Trang thông tin điện tử trên Internet của các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 16-08-2018 Ngày hết hạn 16-08-2018

0
Xem các góp ý
Góp ý dự thảo Chỉ thị tăng cường Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước

Ngày bắt đầu 16-08-2018 Ngày hết hạn 16-08-2018

0
Tải về
(7-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ngày bắt đầu 16-08-2018 Ngày hết hạn 16-08-2018

0
Tải về
(14-lượt)

Xem các góp ý