Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1 slideshowIpQCS Image 1

Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

1.  Ông Trần Văn Dũng 

Chức vụ: Giám đốc

ĐT cơ quan: 0273 3888 889

ĐT nhà riêng: 0273 3887.799;

Di động: 0919.785.785.

Email: Tvdung@tiengiang.gov.vn 

- Chỉ đạo, lãnh đạo mọi hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông, là chủ tài khoản của cơ quan và trực tiếp quản lý các lĩnh vực: Xây dựng cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch; tài chính; tổ chức, cán bộ; đào tạo; tiền lương; khen thưởng, kỷ luật. Ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin, an ninh mạng; quản lý phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; hợp tác lĩnh vực công nghệ thông tin; thanh tra, kiểm tra; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; bưu chính; viễn thông; Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; kỹ thuật phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; dịch vụ công; quản lý trò chơi trực tuyến; cung cấp các dịch vụ hành chính công.

- Trực tiếp quản lý, theo dõi và chỉ đạo Thanh tra Sở, Phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính Viễn thông.

 - Phụ trách phát ngôn và thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông.

 - Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

- Trực tiếp theo dõi hoạt động Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cai Lậy, Cái Bè và thị xã Cai Lậy.

- Trực tiếp theo dõi và hỗ trợ hoạt động các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông; Truyền hình Cáp trên địa bàn tỉnh; theo dõi việc thực hiện tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông.

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên của các hội đồng, Ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ông Nguyễn Chí Định  

Chức vụ: Phó Giám đốc thường trực

Cơ quan: 0273 3888 806

Di động: 0903 686 615

Email: Nguyenchidinh@tiengiang.gov.vn

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Báo chí, xuất bản; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn, thông tin cơ sở, phát thanh và truyền hình; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm.

- Trực tiếp quản lý, chỉ đạo Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản.

- Là chủ tài khoản thứ hai tại Kho bạc Nhà nước khi được Giám đốc Sở ủy quyền.

- Trực tiếp phụ trách Trang tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông.

- Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền;

- Trực tiếp theo dõi hoạt động Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chợ Gạo, Châu Thành, Tân Phước và Thành phố Mỹ Tho.

- Giúp Giám đốc theo dõi hoạt động Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Ấp Bắc; Đài Truyền thanh-Truyền hình cấp huyện; các cơ sở in và phát hành trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên của các hội đồng, Ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc theo sự phân công của Giám đốc.

- Thực hiện các công việc khác khi được Giám đốc Sở phân công.

3. Ông Nguyễn Văn Vững 

Chức vụ: Phó Giám đốc

Cơ quan: 0273 3888 807

Di động: 0913 03 61 62

Email: nguyenvanvung@tiengiang.gov.vn

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Pháp chế; thi đua, khen thưởng; kiểm soát thủ tục hành chính; ISO; hành chính quản trị; văn thư lưu trữ; nội chính; quốc phòng - an ninh; cơ quan văn hóa, cơ quan an toàn; Quy chế dân chủ, Dân vận khéo, dân vận chính quyền; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo Văn phòng Sở (Trừ lĩnh vực kế toán, tài chính, tổ chức, cán bộ; đào tạo; tiền lương; khen thưởng, kỷ luật) và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở.

- Trực tiếp theo dõi hoạt động Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông, Thị xã Gò Công, Tân Phú Đông.

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên của các hội đồng, Ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc theo sự phân công của Giám đốc.

- Thực hiện các công việc khác khi được Giám đốc Sở phân công.

4.  Văn phòng Sở 

Chánh Văn phòng

Ông Hồ Nguyễn Công Trình

ĐT: 02733.888.886

Email: honguyencongtrinh@tiengiang.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng

Ông Nguyễn Phi Hùng

ĐT: 02733.888.880

Email: nguyenphihung@tiengiang.gov.vn

Phó Chánh  Văn phòng

Bà Đinh Thị Kim Thanh

ĐT: 02733.888.880

Email: dinhthikimthanh@tiengiang.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu và giúp Giám đốc Sở tổng hợp, điều phối hoạt động theo kế hoạch công tác của Sở và thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, quản trị, pháp chế.  

- Giúp Giám đốc theo dõi thực hiện: quy chế dân chủ; cải cách hành chính; xây dựng, quản lý hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; tổ chức, theo dõi thực hiện quy chế làm việc, phong trào thi đua cơ quan.

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác; quản lý kinh phí đầu tư các dự án thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

-  Địa chỉ: 02 Lê Văn Duyệt, Phường 1 Mỹ Tho Tiền Giang

-  Điện thoại: 0273 3888880;   0273 3580020;   0273 3888886; Fax: 0273 3888881;

5.  Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra

Ông Nguyễn Văn Chẩn

ĐT: 02733 888 883

Email: nguyenvanchan@tiengiang.gov.vn

Thanh tra sở là cơ quan của Sở, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

6.  Phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính viễn thông

Trưởng phòng

Ông Nguyễn Văn Đậm

ĐT: 02733 02733 888 885

Email: nguyenvandam@tiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng

Ông Võ Văn Sang

ĐT: 02733 888 885

Email: vovansang@tiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng

Ông Đinh Thanh Trung

ĐT: 02733 888 884

Email:dinhthanhtrung@tiengiang.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, điện tử, phát triển cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện; kỹ thuật phát thanh, truyền hình; tổ chức công tác thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, các thông tin khẩn cấp trên địa bàn tỉnh theo qui định.

- Địa chỉ; 02 Lê Văn Duyệt, Phường 1 Mỹ Tho Tiền Giang.

- Điện thoại: 0273 3888885; 0273 3888884.

7. Phòng Thông tin Báo chí - Xuất bản

Trưởng phòng

Ông Phạm Bửu Ngọc

ĐT: 02733 888 848

Email:phambuungoc@tiengiang.gov.vn

-  Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản; nội dung phát thanh truyền hình; nội dung thông tin trên báo điện tử và các loại hình thông tin trên internet (gọi tắt là thông tin điện tử); quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Địa chỉ: 02 Lê Văn Duyệt, Phường 1 Mỹ Tho Tiền Giang;

- Điện thoại: 0273 3888848.

4. Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông

Giám đốc

Ông Nguyễn Minh Sang

ĐT: 02733 979003

Email: nguyenminhsang@tiengiang.gov.vn

Phó Giám Đốc

Ông Trần Văn Triều

ĐT: 02733 979246

Email: tranvantrieu@tiengiang.gov.vn

Trung tâm CNTT-TT là tổ chức trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các chức năng, nhiệm vụ:
  • Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông có chức năng tổ chức  thực hiện các ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông trên địa bàn tỉnh.
  •  Nghiên cứu, tiếp nhận, phát triển, thử nghiệm và chuyển giao các phần mềm ứng dụng cho các cơ quan, tổ chức.Cung cấp các ứng dụng, giải pháp Công nghệ thông tin và truyền thông.
  • Sản xuất phần mềm tin học, thiết kế WebSite.Tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo theo nhu cầu của các cá nhân, tổ chức.
  • Tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, tư vấn thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông.Thiết lập các kênh hỗ trợ cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông.
  • Tổ chức quản lý, thực hiện về mặt kỹ thuật công nghệ cho hệ thống mạng chuyên dụng của tỉnh trong quá trình triển khai phát triển ứng dụng CNTT-Truyền thông trên địa bàn tỉnh khi được cơ quan có thẩm quyền giao.
  • Tổ chức các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trên lĩnh vực ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông...
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có thẩm quyền giao.

Trung tâm CNTT-TT có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 184/QĐ-STTTT ngày 12/12/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang

Địa chỉ: 02 Lê Văn Duyệt, phường 1, Tp.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 073.3979009 - Fax: 073.3979001

Email: ttcntt-tt@tiengiang.gov.vn

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 2
  Tổng lượt truy cập: 318014